Historia Ciechanowa

Historia Ciechanowa Najprawdopodobniej jeszcze w X wieku Ciechanów razem z Mazowszem wchodził w skład monarchii piastowskiej. Wielu historyków twierdzi, że w miejscu, gdzie w Ciechanowie stoi teraz kościół farny, jeszcze w średniowieczu mieścił się gród warowny. Gród ten zaopatrzony był w zbrojną obsadę, której liczebność szacuje się na trzy tysiące zbrojnych. Prawdopodobnie to właśnie pod Ciechanowem miało miejsce stłumienie „buntu Miecława”, który miał związek z reakcją pogańską. Pierwszą wzmiankę o osadzie datuje się na XI wiek, dokładnie na 1065 rok. Pochodzi ona z dokumentu mogileńskiego, który został wydany przez Bolesława Szczodrego. W dokumencie tym zawarte są informacje o nadaniu ziem Kościołowi. W XII wieku gród przeżywał wielokrotnie ataki ze strony Pomorzan, Prusów, Jaćwingów, Litwinów a także najazdy zakonu krzyżackiego. Ciechanów był jednym z ważniejszych ośrodków obronnych na terenie północnego Mazowsza. Dowodem tego jest bardzo duże skupienie wokół Ciechanowa rozmaitych skarbów datowanych na wczesne średniowiecze. Skupisko skarbów wokół Ciechanowa liczy obecnie łącznie aż szesnaście znalezisk. W XIII wieku Ciechanów został siedzibą kasztelanii. Pierwszym kasztelanem z listy kasztelanów z 1254 roku był Rethiborius Castellanus de Techanow co oznacza, że nazywał się on Racibor i był Kasztelanem z Ciechanowa. Miejscowi ciechanowscy oraz rozmaita prasa rozpowszechnia pogląd, że w 1266 roku książę czerski Konrad II nadał prawa miejskie Ciechanowowi. Informacja ta jest jednakże odrzucana zarówno przez historyków, jak i przez Polską Akademię Nauk, dlatego za datę lokacji uznaje się rok 1400. Mazowieccy książęta posługiwali się w tytulaturze tytułem: dominus et heres lub dominus et princeps Czechanoviensis. Oznacza to pana i władcę Ciechanowa a pierwszym Piastem, który nosił ten tytuł był Janusz I, który był synem Siemowita III. W okresie od XIV do XVI w. miasto przeżywało bardzo pomyślny okres. Zwiększyła się wtedy liczba mieszkańców, osiągając pułap pięciu tysięcy mieszkańców. Kupcy z Ciechanowa handlowali z wieloma dalekimi mieszkańcami a w samym mieście odbywały się ogromne targi a także zjazdy rycerstwa.